How would you rate Myojo Chukazanmai Guangdong Style Ramen?

Poll choices