ജനങ്ങളെ നന്മകളിലേക്ക് നയിക്കുവാന്‍ ഇത്തരം വീഡിയോകള്‍ നല്ലതല്ലേ?