මෙම බුද්ධ නීතිය ජන කොට්ඨාශයක් වශයෙන් අදට හොඳින්ම වලංගු වන්නේ කවරෙක් වෙනුවෙන්ද?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment