Option image

Creus que a la Biblioteca de Geologia (UB-CSIC) hi ha un nombre suficient de portàtils en préstec?