పోల్ : విభజన అనివార్యమైతే సీమాంధ్ర కొత్త రాజధాని కోసం ఈ మూడింటిలో మీ ఓటు దేనికి?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment