పోల్: తెలంగాణలో ఏ పార్టీది పై చేయి అవుతుంది?
2 Comments

  • rao - 7 years ago

    TRS will come first.TDP is last

  • rk - 7 years ago

    paltukodkulu paltu vote petti tdp antay memu nammala chetta site na kodkalara

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment