मोबाइल सम्पति हो भने औँठी, चश्मा, जुत्ता, लुगाफाटा सम्पति हो कि होइन