82 වෙනි බුද්ධ නීතිය අද සිරිලක තුල වර්ධනය වෙමින් යන කුමන තර්ජනය පිළිබඳ වලංගුද?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment