මෙම බුද්ධ නීතිය අද දවසේ බොදුනුවා රවටමින් බොදුනුවාටම වින කරන කවර දේශපාලකයන් සම්බන්ධයෙන් වළංගුද?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment