මා මින් මතු මිළට ගන්නා සෑම නිෂ්පාදනයක් පාසා හලාල් සොය සොයා

 • ආහාරයට ගමි
  2%
  5 votes

   
 • වර්ජනය කරමි
  98%
  311 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment