Πως αξιολογείτε την εμπειρία και τη γνώση της επιχείρησης για την παρεχόμενη υπηρεσία;

Posted 4 years.