Η ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας ήταν εντός του προβλεπόμενου χρόνου;

Poll choices
Posted 5 years.