Η ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας ήταν εντός του προβλεπόμενου χρόνου;

Poll choices