Η ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας ήταν εντός του προβλεπόμενου χρόνου;

Posted 4 years.