"ജിസിസി രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പണം അയക്കുന്നതില്‍ ഖത്തര്‍ ആണ് മുന്നില്‍" - ഈ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ..?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment