Tuesday Tally - 03/10/15 - Do you agree with President Boren's (Univ. Oklahoma) response?