මෙවර මහ මැතිවරණයේදී ඔබේ මනාපය මොන පක්ෂයටද?

Posted 4 years.