සංධානයේ ජාතික ලයිස්තුව ගැන ඔබගේ අදහස කුමක්ද?

 • සංධානයේ ජාතික ලයිස්තු පත් කිරීම සාධාරණයි. එමෙන්ම ජන මතයට එකඟයි.
  2%
  21 votes

   
 • සංධානයේ ජාතික ලයිස්තු පත් කිරීම අසාධාරණයි. එමෙන්ම ජන මතයට එරෙහි වීමකි.
  98%
  1,120 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com