පසුගිය මැතිවරණ තුනේදී ඔබ ඡන්දය ලබා දුන් ආකාරය දැක්වෙන කාණ්ඩය "වඩාත් කල්පනාකාරීව" තෝරන්න.