Georgia vs Gibraltar: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Georgia thắng
  79.49%

   
 • Hoà
  7.69%

   
 • Gibraltar thắng
  12.82%

   
Posted 4 years.