Thành ngữ (idiom) và Tục ngữ (proverb) là giống nhau ?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment