பா.ரா.வின் சிறுகதை ஓரினச்சேர்க்கையாளர்களை தாக்குகிறதா/தாழ்த்துகிறதா?