2015ല്‍ മലയാളത്തിലെ രണ്ടാംനിര നായകരില്‍ ഏറ്റവും തിളങ്ങിയത് ആരാണ്?

Posted 3 years.

1 Comment

  • sanu - 3 years ago

    actually Mr sudheer karamana is the best actor , film rudhra simhasanam , his acting is marvelous , but because of political, financial , maffia this is not happen.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment