به نظر شما کدام گوشی ارزش خرید بیشتری دارد؟

Poll choices
Poll posted 4 years ago.