ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ/ಗಂಡ/ಪ್ರೇಯಸಿ/ಪ್ರಿಯಕರ ಅಥವಾ ತಾಯಿ/ತಂದೆ ಇವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಾಯಿಪಾಠವಿದೆ?