ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೆಸ್ ಬುಕ್ ಎನ್ನುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳ ಬದಲು, ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲದ ತೀರ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜಗಳದಿಂದ ಗಬ್ಬೆದ್ದಿದೆ.