Round 3: Park Bo Gum vs. Nam Joo Hyuk (Poll Closed)

  • Park Bo Gum
    56.89%

     
  • Nam Joo Hyuk
    43.11%

     
Posted 3 years.