How would you rate Jingqi Aloe Vera Guan Mian Pumpkin Noodles With Basil Sauce?