گوشی‌های بدون گارانتی را انتخاب می کنید یا با گارانتی؟ (Poll Closed)

 
 
 
 
3,662 Total Votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.