നൂറ് ദിവസം തികയ്ക്കുന്ന എൽ.ഡി. എഫ് സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങിനെ വിലയിരുത്തുന്നു? (Poll Closed)

 • വളരെ മികച്ചത്
  46%

   
 • പ്രതീക്ഷ പകരുന്നു
  20%

   
 • ശരാശരി
  7%

   
 • നിരാശാജനകം
  4%

   
 • വളരെ മോശം
  21%

   
 • അഭിപ്രായമില്ല
  1%

   
 • Other
  <1%

Posted 2 years.