Може ли свештеник да служи Литургија сам, без никој од народот?

Poll choices
Poll posted 3 years ago.