Може ли свештеник да служи Литургија сам, без никој од народот?