നിങ്ങള്‍ പറയൂ, ജേക്കബ് തോമസിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിനു പിന്നിലെന്ത്?

Posted 2 years.