Nếu bạn là Phòng Vũ, nghe tin Dương Lỗi sắp lấy Phương Mai thì bạn sẽ làm gì?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment