کاراکتر محبوب شما کدام است؟ (Poll Closed)

 • اتزیو (Ezio)
  48.75%
  5,801 votes

   
 • کریتوس (Kratos)
  51.25%
  6,098 votes

   

Posted 2 years.