តើ​លោក​អ្នក​គិត​ថា​ ពុម្ពអក្សរខ្មែរ default របស់ Windows ជាពុម្ពអក្សរ​ស្រស់ស្អាតទេ?
2 Comments

  • Vichet Khem - 2 years ago

    I love Khmer Font style

  • Both Bothtra - 3 years ago

    0979792847

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment