តើ​លោក​អ្នក​គិត​ថា​ ពុម្ពអក្សរខ្មែរ default របស់ Windows ជាពុម្ពអក្សរ​ស្រស់ស្អាតទេ?

Poll choices
Posted 2 years.

1 Comment

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment