តើ​លោក​អ្នក​គិត​ថា​ ពុម្ពអក្សរខ្មែរ default របស់ Windows ជាពុម្ពអក្សរ​ស្រស់ស្អាតទេ?

 • មិន​ស្អាត​ទេ!
  37%
  195 votes

   
 • ស្អាតណាស់!
  63%
  330 votes

   

Poll posted 3 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

2 Comments

 • Vichet Khem - 4 months ago

  I love Khmer Font style

 • Both Bothtra - 1 year ago

  0979792847

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment