តើ​លោក​អ្នក​គិត​ថា​ ពុម្ពអក្សរខ្មែរ default របស់ Windows ជាពុម្ពអក្សរ​ស្រស់ស្អាតទេ?

 • ស្អាតណាស់!
  60.29%
  287 votes

   
 • មិន​ស្អាត​ទេ!
  39.71%
  189 votes

   

Posted 2 years.

2 Comments

 • Vichet Khem - 4 weeks ago

  I love Khmer Font style

 • Both Bothtra - 11 months ago

  0979792847

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment