സംസ്ഥാന സിനിമാ അവാര്‍ഡ്: ആരാവും മികച്ച നടന്‍

Posted 2 years.

2 Comments

  • Sam Samy - 2 years ago

    Best Actor : Vinayakan

  • Krishnadas - 2 years ago

    ഇ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്‍ വിനായകന്‍ അതില്‍ ഒരു സംശയമില്ല

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment