സ്മിത്തിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന അഭിപ്രായത്തോട്‌ നിങ്ങള്‍ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

Posted 2 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment