How would you rate Fujiwara Hokkaido Hakodate Shio Ramen?