How would you rate Ripe'N'Dry Hokkaido Soy Sauce Ramen?