How would you rate Fujiwara Hokkaido Hakodate Miso Ramen?