How would you lrate Fujiwara Hokkaido Hakodate Shoyu Ramen?

Poll choices