خریدن کدام شاسی بلند کوچک لوکس را پیشنهاد می‌کنید؟