Urteko 32. astea (Txio Onena) (Poll Closed)

 • @AnaisNi
  52%
  38 votes

   
 • @txerren
  4%
  3 votes

   
 • @azarramendi
  12%
  9 votes

   
 • @argindar
  3%
  2 votes

   
 • @IratiIciar
  8%
  6 votes

   
 • @olano_urkia
  7%
  5 votes

   
 • @MikelPagadi
  14%
  10 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com