පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැර මහා මැතිවරණයකට යා යුතුද?

Posted 10 months.