آیا برای ختم جنگ چهل ساله افغانستان شما موافق استید که اداره ۵۰ فیصد قلمرو افغانستان به طالبان سپرده شود ؟

Posted 10 months.