Bồ Đào Nha vs Hà Lan: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Hà Lan thắng
  22%

   
 • Hoà
  4%

   
 • Bồ Đào Nha thắng
  75%

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com