உங்க கருத்து என்ன? வேட்டி-சட்டை - எவருக்கு பொருத்தமாக இருக்கும்?