அமெரிக்க பொருளாதாரம் ஒரு புறமிருக்கட்டும். உங்க நிதிநிலைக்கு உத்தரவாதம் யார் அளிப்பார்?