செலவுகளுக்கு அறவே முற்றுப்புள்ளி வைப்பது?

Poll choices
Poll posted 11 years ago.