האם לדעתך מוציאים היום יותר ילדים מהבית מבשנים קודמות?