ஊழல் செய்தது உறுதியாகி உள்ளவரை சாரா பேலின் ஆதரிப்பது ஏன்?

Poll choices
Posted 11 years.